Strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.Wirtualny spacerStrona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.

Brak wtyczki Adobe Flash Player.
Pobierz wtyczkę ze strony Adobe.


Licznik odwiedzin


1269158
dzisiaj
wczoraj
w tym tygodniu
w tym miesiącu
od początku
166
880
1046
15729
1269158

Your IP: 54.161.116.225
Server Time: 2018-10-22 04:18:02


Regulamin Samorządu

 REGULAMIN

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Gimnazjum im. Ignacego Łukasiewicza
w Świerzowej Polskiej


Rozdział I - Postanowienia ogólne.

§ 1. Samorząd Uczniowski zwany dalej SU działa na podstawie 55 artykułu ustawy
o systemie oświaty z 7 września 1991 roku (Dz. U. z 1991 r., nr 95, poz. 45).

§ 2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego opiera się ponadto na Statucie Gimnazjum
w Świerzowej Polskiej, Regulaminie szkoły, Programie wychowawczym szkoły.

§ 3. Regulamin SU wymienione wyżej dokumenty traktuje jako nadrzędne i respektuje
w całości ich postanowienia.

§ 4. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

§ 5. Samorząd Uczniowski jest organizacją niezależną, a jego organy są reprezentantami ogółu uczniów szkoły.

§ 6. Regulamin SU jest dokumentem regulującym wszystkie aspekty działania samorządu.

Rozdział II - Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego.

§ 7. Celem działania Samorządu Uczniowskiego jest:

 1. a)rozwój samorządności szkolnej zgodnej z demokratycznymi zasadami współżycia społecznego,
 2. b)rozwój aktywności społecznej,
 3. c)kreowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji, nauce
  i poszerzaniu własnych zainteresowań,
 4. d)integracja uczniów i kształtowanie umiejętności zespołowego działania,
 5. e)współodpowiedzialność za szkołę oraz wewnętrzną organizację życia uczniów,
 6. f)tworzenie warunków do partnerskiej dyskusji i rozwiązywania spraw
  związanych z życiem szkoły,
 7. g)dbanie o dobre imię szkoły, tworzenie i kultywowanie jej tradycji,
  h) reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

§ 8. Zadania Samorządu Uczniowskiego polegają na:

 1. a)organizowaniu społeczności uczniowskiej,
 2. b)integrowaniu uczniów,
 3. c)rzecznictwie interesów uczniów gimnazjum, przedstawianiu ich woli, opinii
  i postulatów,
 4. d)aktywizowaniu uczniów, inspirowaniu do nauki, pracy na rzecz szkoły oraz
  środowiska w którym żyją,
 5. e)rozwijaniu zainteresowań naukowych, kulturalnych i sportowych uczniów.

 

Rozdział III - Organy SU i ich kompetencje.

§ 9.1. Organami Samorządu Uczniowskiego są:

 1. 1)samorządy klasowe,
 2. 2)Rada SU, która tworzą wszyscy przewodniczący klas,
 3. 3)Zarząd SU. 2. W skład zarządu SU wchodzą:
 4. a)przewodniczący szkoły, który kieruje pracą Zarządu i Rady SU,
 5. b)zastępca przewodniczącego szkoły,
 6. c)skarbnik,
 7. d)sekretarz,
 8. e)przewodniczący sekcji powołanych przez Radę SU.

§ 10. Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:

1) Samorządy klasowe:

 1. a)reprezentują poszczególne klasy na zewnątrz,
 2. b)organizują życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie, etc.),
 3. c)wraz z wychowawcą rozwiązują wewnętrzne problemy klasy,
 4. d)organizują pomoc koleżeńską.

2) Rada Samorządu Uczniowskiego:

 1. a)uchwala regulamin SU
 2. b)podejmuje uchwały w sprawie zmian w regulaminie SU
 3. c)podejmuje uchwały
 4. d)ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny
 5. e)wspólnie z Zarządem dokonuje wyboru opiekuna/-ów SU
 6. f)zebrania rady zwołuje przewodniczący SU w zależności od potrzeb

3) Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

 1. a)kieruje pracą SU,
 2. b)wspólnie z Radą SU dokonuje wyboru opiekuna/-ów SU,
 3. c)czuwa nad opracowaniem i terminową realizacją planu pracy SU,
 4. d)rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów,
 5. e)występuje z wnioskami do Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców.

Rozdział IV - Prawa i obowiązki SU.

§11. Samorząd Uczniowski ma prawo do:

 1. a)organizacji życia szkolnego,
 2. b)zajmowania stanowiska w sprawach związanych z prawami i obowiązkami ucznia,
 3. c)redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
 4. d)organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej
  i charytatywnej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
  w porozumieniu z Dyrektorem szkoły,
 5. e)organizowania referendum w sprawach ważnych dla szkoły,
 6. f)powoływania doraźnych komisji lub sekcji zgodnie z bieżącymi potrzebami SU,
 7. g)zebranie w ciągu roku szkolnego jednorazowej składki od uczniów szkoły, której wysokość uchwali Rada SU, przeznaczonej na prowadzenie działalności i realizację wspólnych potrzeb uczniów,
 8. h)wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna SU,
 9. i)prowadzenia sklepiku szkolnego, którego celem jest kształtowanie umiejętności zespołowego działania i gospodarowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz organizowanie wzajemnej pomocy, zaspakajanie materialnych i kulturalnych potrzeb członków społeczności szkolnej; regulamin sklepiku opracowuje opiekun, którego wyznacza dyrektor szkoły,
 10. j)pozyskiwania środków pieniężnych z wypracowanych zysków z dyskotek szkolnych, jednorazowej rocznej składki uczniowskiej, której wysokość określa Rada SU w porozumieniu z opiekunem oraz od sponsorów,
 11. k)dysponowania funduszami będącymi w posiadaniu SU w porozumieniu
  z Opiekunem Samorządu i przeznaczaniem ich na organizowanie dyskotek i innych imprez okolicznościowych takich jak: Dzień Nauczyciela, Dzień Patrona, Święta Bożego Narodzenia, Święta Wielkanocne, konkursy i plebiscyty organizowane przez SU oraz nagrody za pracę w Samorządzie Uczniowskim.

§ 12. Obowiązkiem każdego członka SU jest rzetelne wypełnianie przyjętych na siebie obowiązków zgodnie z Regulaminem SU i dokumentami szkoły.

Rozdział V - Tryb wyboru Organów SU.

§ 13. Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy we wrześniu każdego roku szkolnego.

§ 14. Bezpośrednio po wyborach Samorządu klasowego uczniowie wybierają spośród siebie osoby funkcyjne.

§ 15. Przewodniczący poszczególnych klas tworzą Radę Samorządu Uczniowskiego.

§ 16. Kandydatów do Zarządu SU zgłaszają Samorządy klasowe.

§ 17.Kandydaci do Zarządu SU muszą posiadać co najmniej ocenę dobrą
z zachowania.

§ 18.Tryb wyboru Zarządu SU.

 1. 1)W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas pierwszych i drugich .
 2. 2)Wyboru dokonuje się w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 3. 3)Członkami Zarządu zostają osoby, które uzyskały największą liczbę głosów.
 4. 4)Rada SU wraz z opiekunem może przed wyborami zdecydować o pozostawieniu
  w Zarządzie członków, którzy wzorowo pełnili funkcję w poprzedniej kadencji.
 5. 5)W celu przeprowadzenia wyborów Rada SU powołuje Komisję Wyborczą składającą się z 7 uczniów.
 6. 6)Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU.
 7. 7)Do 15 maja klasy zgłaszają Komisji Wyborczej 3 lub 4 kandydatów do Zarządu
  z uzasadnieniem, ich krótką charakterystyką, ewentualnym programem działania.
 8. 8)Do końca maja Komisja Wyborcza weryfikuje kandydatów do Zarządu pod względem formalnym i przedstawia ich listę społeczności szkolnej. Komisja
  w porozumieniu z opiekunem SU może odmówić przyjęcia kandydatury podając pisemne uzasadnienie swojej decyzji.
 9. 9)Po ogłoszeniu listy kandydatów do Zarządu mogą oni prowadzić wśród uczniów swoją kampanię wyborczą, trwająca nie krócej niż 5 dni nauki szkolnej.

10)Wybory do Zarządu SU winny się odbyć do 10 czerwca każdego roku szkolnego.

11)Nowy Zarząd w ciągu 7 dni od daty wyboru powinien się ukonstytuować, wybierając spośród siebie osoby funkcyjne.

12)Kadencja wszystkich organów trwa 1 rok.

Rozdział VI - Tryb wybierania opiekuna SU.

§ 19. Wyboru opiekuna dokonuje Rada i Zarząd SU.

§ 20. Rada i Zarząd SU mogą same zadecydować o powołaniu dodatkowego opiekuna SU lub na wniosek opiekuna pełniącego swe obowiązki, uzgadniając jego kandydaturę z Dyrektorem szkoły.

§ 21. Kadencja opiekuna SU trwa 1 rok.

§ 22. Wybory opiekuna SU odbywają się   po upływie rocznej kadencji nie później jednak niż do 20 września następnej kadencji.

§ 23. Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna SU jest wyrażenie przez niego pisemnej zgody w księdze protokołów Rady SU.

Rozdział VII - Zadania opiekuna SU.

§24. do zadań opiekuna SU:

a/ pełnienie roli łącznika pomiędzy Radą Uczniów a Radą Pedagogiczną,

b/ koordynowanie pracy SU,

c/ reprezentowanie interesów, przedstawianie planów i zamierzeń SU Radzie

Pedagogicznej, Dyrektorowi, Radzie Rodziców,

d/ składanie sprawozdań Dyrektorowi Szkoły z pracy SU, e/ uczestniczenie
w zebraniach SU.

Rozdział VIII - Tryb podejmowania uchwał.

§ 25. Uchwały podejmuje Rada SU zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu Rady.

§ 26. Uchwały protokołowane są w księdze protokołów. Za prawidłowe prowadzenie

dokumentacji   odpowiada Sekretarz, a za realizację uchwał Przewodniczący SU.

Rozdział IX - Tryb odwoływania się od decyzji Rady SU.

§ 27. Jeżeli uchwała SU jest sprzeczna z Regulaminem, Statutem Szkoły lub interesem ucznia Przewodniczący szkoły zawiesza jej wykonanie i przedstawia sprawę opiekunowi SU.

§ 28. W przypadku zawieszenia uchwały, o której mowa w art.24, opiekun SU i Rada SU w terminie do 30 dni od daty zawieszenia uwzględnia sposób postępowania w tej sprawie.

§ 29. W sprawach spornych Rada SU i opiekun SU odwołują się do Dyrektora szkoły.

Rozdział X - Postanowienia końcowe.

§ 30. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.

§ 31. Regulamin SU stosuje się łącznie ze Statutem Szkoły od dnia uchwalenia.

Niniejszy Regulamin uchwaliła 14 września 2000 r Rada SU z Przewodniczącym szkoły Łukaszem Półchłopkiem na czele, w obecności opiekuna SU mgr Bogusławy Michalczyk.

Rada SU dokonała zmian w Regulaminie SU stosowną uchwałą z 10 marca 2005 r.

Rada SU dokonała zmian w Regulaminie SU stosowną uchwałą z 15 września 2011 r.

 Opiekunowie SU                                                   Przewodniczący

mgr Monika Szymczakowska                                Izabela Barsznica

mgr Sylwia Dziedziak

Dyrektor szkoły

mgr Wacław Kamiński


Best Joomla Hosting | By Free Wordpress Themes